ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

BELANGRIJK: lees deze 'Algemene Voorwaarden' zorgvuldig. Ze vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u en TEMPUR. Indien u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, verzoeken wij u niet naar de website te gaan of deze te gebruiken of bestellingen bij ons te plaatsen via de website.

TEMPUR Benelux BV

Postbus 2

3900 AA VEENENDAAL

Nederland

Traverse 2

3905 NL VEENENDAAL

tel nr: 0318-699200

KVK 09122705

BTW nr: NL8100.04.471.B.01

1. Inleiding

1.1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw toegang en gebruik van de website en alle door u geplaatste bestellingen via de website en alle overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen ons en de gebruikers van haar website. Door op de IK GA AKKOORD-knop op de website te klikken om akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en onze Privacyverklaring, naar onze website te gaan of deze te gebruiken, een bestelling bij ons te plaatsen via de website, dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en onze Privacyverklaring gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent door deze algemene voorwaarden en onze Privacyverklaring en een overeenkomst aangaat met Tempur Benelux BV, een onderneming geregistreerd in Nederland, met registratienummer 09122705 en gevestigd te Ede. De gebondenheid aan de algemene voorwaarden en de Privacyverklaring bestaat ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot of in verband staan met een overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en/of de Privacyverklaring, dient u niet op de IK GA AKKOORD te klikken of naar de website te gaan of deze te gebruiken of een bestelling bij ons te plaatsen via de website.

1.2 Wij kunnen deze algemene voorwaarden en/of Privacyverklaring op elk moment aanpassen. In dat geval zullen we de aangepaste versie op de website publiceren. Een aangepaste versie zal niet van invloed zijn op bestellingen die u reeds heeft geplaatst via de website en zal in alle overige gevallen van kracht zijn vanaf het ogenblik van publicatie. U dient de website regelmatig te controleren om de toepasselijke algemene voorwaarden en/of de Privacyverklaring te bekijken.

1.3 Voor deze algemene voorwaarden betekenen alle verwijzingen naar algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden, van tijd tot tijd aangepast conform artikel 1.2 hierboven, en elk beleid, elke richtlijn, elk voorschrift en/of andere algemene voorwaarden die wij van tijd tot tijd op de website kunnen plaatsen of op een andere wijze aan u bekend kunnen maken. Met website wordt de huidige website www.tempur.com bedoeld en/of (een) toekomstige website(s). Met ons en wij wordt Tempur Benelux BV bedoeld en onze zal als dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd.

1.4 De toepasselijkheid van andere algemene (inkoop)voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. In het geval deze algemene voorwaarden en de Privacyverklaring of een andere verklaring, andere richtlijn, ander voorschriften en/of andere algemene voorwaarden met elkaar in strijd zijn, dan prevaleert de tekst van het onderhavige document. Wijzigingen ten opzichte van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en vanaf het moment dat zij schriftelijk zijn bevestigd door ons. Mondelinge afspraken of toezeggingen van ons zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

2. Gebruik van de website

2.1 Indien u deze algemene voorwaarden volledig naleeft, verlenen wij en/of onze licentiegevers u het recht van toegang tot de inhoud en informatie die wordt verschaft of beschikbaar wordt gemaakt op of via de website, alsook het recht deze inhoud en informatie te bekijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, beelden en video (de Inhoud), enkel voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen u en ons.

2.2 Zonder onze uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming heeft u in geen geval en op geen enkele wijze toestemming om het volgende met welke Inhoud dan ook te doen: printen, downloaden, kopiëren, reproduceren, een (sub-)licentie verlenen, opnieuw uitgeven, distribueren, overdragen, in het openbaar tonen, vertonen of beschikbaar stellen, wijzigen, bewerken, beinvloeden, afleidingen ervan maken of vervalsen, of iets anders met deze Inhoud te doen zonder dat dit uitdrukkelijk is toegestaan door deze algemene voorwaarden.

2.3 Alle auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot de Inhoud berusten bij ons dan wel onze licentiegevers. U erkent deze (intellectuele eigendoms)rechten en garandeert dat u daarop geen inbreuk maakt. U gaat ermee akkoord en bevestigt dat u geen (intellectuele eigendoms)rechten zult verkrijgen met betrekking tot voornoemde rechten en de Inhoud en dat wijziging of gebruik van elke Inhoud voor welk doel dan ook, die niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze algemene voorwaarden inbreuk kan maken op het auteursrecht en andere eigendomsrechten van ons en anderen.

2.4Rechten die niet uitdrukkelijk zijn toegekend in deze algemene voorwaarden zijn voorbehouden.

2.5 Wij zijn niet gehouden te reageren op enige creatieve materialen, ideeën en suggesties die wij ongevraagd krijgen toegezonden. Indien u per e-mail of op andere wijze informatie of materiaal aan ons doorgeeft, wordt u geacht ons en onze filialen een wereldwijde, royalty-vrije, onherroepelijke toestemming te hebben gegeven deze communicatie of dit materiaal op een door ons passend geachte wijze te gebruiken, inclusief het verlenen van sublicenties aan derden. U gaat ermee akkoord dat wij en onze filialen vrij zijn om ideeën, concepten, kennis of technieken te gebruiken die vervat zijn in communicatie of materiaal dat u voor welk doel dan ook aan ons stuurt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, vervaardigen en marketing van producten waarbij dergelijke informatie wordt gebruikt.

3. Toegang tot diensten

3.1 Hoewel wij ernaar streven dat de website standaard 24 uur per dag toegankelijk is, kan toegang tot de website zonder aankondiging tijdelijk worden onderbroken of buiten gebruik worden gesteld voor een reden naar ons eigen goeddunken, alsook, maar niet beperkt tot: het geval van systeemstoring, onderhoud of reparatie of redenen waarover wij geen controle hebben. Wij zullen tegenover u of derden niet aansprakelijk zijn of gehouden zijn tot enige schadevergoeding jegens de gebruiker als om welke reden dan ook de website niet beschikbaar is, op welk moment of voor welke periode dan ook.

3.2 Wij behouden ons het recht voor met of zonder kennisgeving de website (of een deel ervan) tijdelijk of definitief te wijzigen en/of te verwijderen en zullen ten aanzien van u of derden niet aansprakelijk zijn of gehouden zijn tot enige schadevergoeding jegens de gebruiker voor een dergelijke wijziging of verwijdering.

4 Gedragsregels

4.1 U gaat ermee akkoord dat u de website niet zult gebruiken voor het plaatsen of overbrengen van materiaal of informatie van welke aard dan ook dat onrechtmatig is of inbreuk maakt op rechten van ons en/of derden of in strijd met de wet, de goede zeden of de openbare orde is of schadelijk, bedreigend, grof, pesterig, beledigend, smadelijk, lasterlijk, vulgair of onfatsoenlijk is en/of raciaal, etnisch of in een ander opzicht aanstootgevend is.

4.2 U gaat ermee akkoord dat:

4.2.1u geen bestanden op de website zult uploaden of zult proberen te uploaden of op een andere wijze bestanden naar ons zult sturen die virussen, Trojaanse paarden, wormen, cancelbots, aangetaste bestanden of andere gelijksoortige destructieve elementen bevatten of anders op welke wijze dan ook het functioneren van de website of onze handel aantasten, onmogelijk maken of schade berokkenen of trachten dit te doen; en

4.2.2u geen onbevoegde toegang zult verkrijgen of proberen te verkrijgen, op welke wijze dan ook, door hacken, spoofing of misleiding of uitschakeling van firewalls of andere technologische of andere beschermings- of veiligheidsmaatregelen, tot de website, netwerken verbonden met de website of welke Inhoud dan ook.

4.3 Wij zullen volledig samenwerken met gerechtelijke instanties of gerechtelijke bevelen die ons verzoeken of opdracht geven de identiteit te onthullen, of deze te lokaliseren, van iemand die ervan wordt verdacht bij het gebruik van de website strijdig te handelen met de wet of onrechtmatig te handelen zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4.4 Mochten wij kennis hebben of tot het besef komen dat u in strijd handelt met voornoemde gedragsregels, dan zijn wij bevoegd om prompt materiaal, informatie en/of bestanden te verwijderen of de toegang daartoe of de toegang tot de website te ontzeggen of onmogelijk te maken. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor schade die daaruit voortvloeit. U vrijwaart ons tegen aanspraken van derden die verband houden met handelen door gebruiker in strijd met het in dit artikel bepaalde, inclusief daaruit voortvloeiende kosten.

5. Klantinformatie

U bent verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de persoons- en andere gegevens die u ons verschaft en u waarborgt dat zulke informatie in alle opzichten juist en volledig is. U gaat ermee akkoord dat u ons op de hoogte zult stellen indien deze informatie wijzigt. U heeft toegang tot deze informatie en kunt deze wijzigen via uw account. Wij verwerken uw persoonsgegevens conform onze Privacyverklaring

6. Uw account en wachtwoord

6.1 Voor toegang tot bepaalde onderdelen van de website en/of het plaatsen van een bestelling, zult u gevraagd worden uzelf te registreren en een account aan te maken. Hiervoor dient u een wachtwoord aan te maken, ons bepaalde persoonsgegevens, inclusief uw naam en e-mailadres en andere gegevens (bijvoorbeeld uw postcode), te verschaffen, die wij nodig kunnen hebben bij het registratieproces, en ermee akkoord te gaan dat wij uw persoonsgegevens verwerken conform onze Privacyverklaring. Zoals hierboven vermeld dient u geen gebruik te maken van onze website of een account bij ons aan te maken als u niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden en onze Privacyverklaring.

6.2 U bent verantwoordelijk voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van het wachtwoord en andere inloggegevens voor uw account. U dient deze geheim te houden. Wij zijn niet aansprakelijk voor misbruik van deze gegevens en mogen ervan uitgaan dat een gebruiker die zich aanmeldt met het wachtwoord en andere inloggegevens, ook daadwerkelijk die gebruiker is. U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die gebeuren met uw account. Indien u vermoedt of weet dat iemand anders uw wachtwoord kent en/of uw account werd of waarschijnlijk gaat worden gebruikt zonder uw toestemming, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen om ons daarover op de hoogte te stellen.

7. Links naar andere websites  

7.1 Links naar websites van derden op de website zijn uitsluitend voor uw gemak meegedeeld. Indien u dergelijke links gebruikt, verlaat u de website. Wij hebben deze websites of de inhoud en beschikbaarheid ervan niet beoordeeld, hebben er geen controle over, invloed op en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze websites. Wij keuren de gegevens op deze websites, noch de eventuele resultaten die door het gebruik ervan worden verkregen, niet goed, noch vertegenwoordigen deze ook maar enigszins. Indien u besluit naar een website van derden te gaan waarnaar via de website wordt gelinkt, doet u dit geheel op eigen risico. Deze websites kunnen hun eigen algemene voorwaarden en privacyverklaring hanteren, die u dient te bekijken voordat u deze websites gebruikt.

8. Disclaimer

8.1 Hoewel wij ernaar streven te garanderen dat de informatie op de website correct, volledig en bijgewerkt is, staan wij er niet voor in, dat dit het geval is of zal zijn. Wij zijn gerechtigd om op elk moment en zonder kennisgeving, wijzigingen aan te brengen aan de website en/of de producten en/of hun prijzen beschreven en beschikbaar op de website.

8.2 Afbeeldingen, foto’s, gewichten, afmetingen en beschrijvingen op de website zijn bedoeld als een algemene voorlichting over onze producten. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat wij niet beloven dat onze producten helemaal conform met dergelijke beschrijving en zonder enige afwijking hiervan zullen zijn. Hoewel wij ernaar streven te garanderen dat onze voorlichting nuttig en nauwkeurig is, zijn er vele factoren, zoals kleine veranderingen in voorraad, voortdurende productontwikkeling en zelfs uw eigen computer of andere monitortechnologie, die ervoor kunnen zorgen dat de huidige producten enigszins afwijken van de afbeeldingen, foto’s, gewichten, afmetingen en/of beschrijvingen op de website.

9. Bestelprocedure

9.1 U dient 18 jaar of ouder te zijn om een bestelling te plaatsen via de website.

9.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u de bestelling op de website heeft geplaatst. Wij zullen uw bestelling via een e-mail bevestigen.  

9.3 Wij zullen tevens bevestigen of wij het/de product(en) in voorraad hebben en een geschatte datum doorgeven waarop dit/deze aan u zal/zullen worden geleverd.

9.4 Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen dient u te betalen overeenkomstig de gekozen betaalmethode. Na ontvangst van de betaling zullen wij u een bevestiging sturen (per e-mail als u over een e-mailadres beschikt of per post indien dit niet het geval is) met betrekking tot (de status en en/of voortgang) van de verzending van het/de product(en).

10. Prijzen

10.1 De prijzen van de producten worden getoond op de website.

10.2 Alle productprijzen op de website zijn inclusief btw, maar exclusief verzendkosten. Deze verzendkosten zullen, inclusief btw, worden toegevoegd bij het winkelmandje en het kassagedeelte van de website, voordat uw betalingsgegevens worden verwerkt.

11. Betaling

11.1 Wij aanvaarden betaling door middel van de op de website vermelde betalingsmogelijkheden, waaronder middels een creditcard of een bankpas (Visa, Mastercard, bankoverschrijvingen (I-deal) en Paypal.

11.2 Alle betalingstransacties kunnen onderworpen worden aan validatiecontroles en autorisatie door de betreffende aanbieder van de kaart en dienst en/of door ons (en wij kunnen gebruikmaken van diensten van derden om een dergelijke autorisatie uit te voeren, hetgeen wij zullen doen conform onze Privacyverklaring in. Indien de kaart-/betalingsdienstaanbieder weigert ons de betaling toe te kennen, wordt de overeenkomst ontbonden. Wij zullen in dat geval niet aansprakelijk zijn voor enige vertraging of niet-aanvaarding van door u geplaatste bestellingen.  

11.3 Indien om welke reden dan ook een betaling wordt geweigerd nadat we een product hebben verzonden, hebben wij het recht de betaling van u te vragen of het/de betreffende product(en) van u terug te vorderen. We kunnen u de kosten in rekening brengen voor het terugvorderen van het/de product(en) of het proberen te verkrijgen van een betaling.

11.4 Wij bieden geen kredietfaciliteiten voor bij ons gekochte producten.  

11.5 Het volledige eigendomsrecht van een bij ons besteld product blijft bij ons en zal niet eerder overgaan op u totdat wij de betaling hebben ontvangen van de volledige aankoopprijs van het product.

12. Levering

12.1 Wij zijn alleen in staat een product te bezorgen op een adres binnen Nederland. Als wij niet bezorgen op uw adres en u graag een product of meerdere producten wenst te bestellen en op te halen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via de gegevens op onze contactpagina.

12.2 Wij kunnen alleen producten bezorgen van maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van officiële feestdagen) en er dient iemand van 18 jaar of ouder op het bezorgadres aanwezig te zijn wanneer het product wordt afgeleverd. Zodra u de bestelling heeft geplaatst kunt u het leveringsadres niet meer via de website wijzigen. Indien u een wijziging van het leveringsadres wilt doorgeven nadat u de bestelling heeft geplaatst, dient u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen via onze contactpagina.  

12.3 De leveringsdatum van een product hangt af van het feit of het product in voorraad is en van het leveringsadres dat u ons heeft meegedeeld en is onderworpen aan de ontvangst van uw betaling van het product. Bij gebreke van een andersluidende afspraak, geldt een levertermijn van 30 dagen.

12.4 U dient ons op de datum waarop wij een leverdatum met u overeenkomen, via de gegevens op onze contactpagina te laten weten of er speciale omstandigheden zijn die van belang kunnen zijn voor uw levering, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, omstandigheden met betrekking tot de toegang tot uw leveringsadres (bijv. lage bruggen, kleine weggetjes, etc.); en/of tot de gebouwen op uw leveringsadres (bijv. kleine deuropeningen, smalle doorgangen, trappen, etc.). Wij verzoeken u vriendelijk om de nodige maatregelen te nemen teneinde te bevestigen of er wel of niet sprake is van dergelijke omstandigheden.

12.5 Het kan zijn dat u extra leveringskosten moet betalen indien:   

12.5.1 wij niet in staat zijn een levering te doen omdat op de leveringsdatum van het product er geen persoon van 18 jaar of ouder aanwezig is op het leveringsadres om het product in ontvangst te nemen;

12.5.2 u poogt om het leveringsadres te wijzigen nadat het product aan u is verzonden; en/of

12.5.3 u verzuimt ons conform bovenvermeld artikel 13.4 in kennis te stellen van speciale omstandigheden die relevant zijn voor de levering.

12.6 Alhoewel wij ons best zullen doen, kunnen wij niet garanderen dat wij hiertoe in staat zullen zijn en behouden wij ons het recht voor naar eigen goeddunken te weigeren om:

12.6.1 uw bestaande meubilair op uw leveringsadres te verplaatsen (en indien u dit aan ons vraagt is dit op eigen risico); en/of

12.6.2 het product te bezorgen op een precieze locatie in het gebouw op het leveringsadres.  

12.7 zodra wij of een door ons aangewezen vervoerder het product aan u hebben geleverd, gaat het risico van het product over op u en bent u verantwoordelijk voor de verzekering en veiligheid ervan.  

12.8 Jammer genoeg hebben we niet de mogelijkheid  om enige van uw bestaande meubels mee te nemen of weg te doen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot een bestaande matras).

13. Indien u van gedachten verandert  

13.1 Tenzij u een product heeft besteld dat is vervaardigd volgens uw specificaties of dat duidelijk voor een specifiek persoon bestemd is, kunt u, zonder opgave van redenen, uw bestelling voor elk product herroepen tot een termijn van 14 kalenderdagen is verstreken vanaf de dag waarop u (of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is) het product heeft ontvangen,  (of in het geval dat er meerdere producten besteld zijn die in verschillende zendingen verzonden zijn wanneer u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending heeft ontvangen),  door schriftelijk aan ons te melden, conform artikel 14.2 of 16 hierna, dat u de overeenkomst wilt herroepen, in welk geval:

13.1.1 wij zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag van ontvangst van de herroepingsverklaring eventuele verrichte betalingen met betrekking tot de aankoopprijs en eventuele kosten voor de levering van het product aan u zullen terugbetalen, met uitzondering van de bijkomende kosten wanneer u uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door ons aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen. Wij zullen bij terugbetaling gebruik maken van hetzelfde betaalmiddel als door u is gebruikt ter voldoening van de reeds verrichte betalingen, tenzij u uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd, waarvoor geen extra kosten in rekening zullen worden gebracht.

13.1.2 Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor uw rekening. Wanneer u gebruik maakt van uw herroepingsrecht verzoeken wij u ons terugzendingbeleid te volgen, zoals uiteengezet in artikel 16;

13.1.3 u bent volgens de wet verplicht om gedurende de herroepingstermijn zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking totdat het aan ons is terug bezorgd. U bent slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van producten (die wij mogen inhouden van de terugbetaling) als een behandeling van het product verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de  producten hebben terugontvangen of wanneer u heeft aangetoond dat de producten zijn teruggezonden, naar gelang welk tijdstip het eerst valt.  

13.2 U kunt gebruik maken van uw recht van herroeping door gebruik te maken van het in de bijlage van deze voorwaarden modelformulier, dat ook op elektronische wijze ingevuld kan worden op de website. Klik hier voor het Online Retourenformulier   Als u van deze laatste mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Indien u wenst te herroepen voordat het product is geleverd, zullen wij proberen de bestelling te annuleren, echter, wanneer uw bestelling reeds is verwerkt is het evenwel mogelijk dat wij niet kunnen voorkomen dat het product aan u wordt geleverd. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

13.3 Indien u gebruik wenst te maken van uw recht om te herroepen onder artikel 15.1, nadat u het product van ons heeft ontvangen, verzoeken wij u het product niet te gebruiken en de verpakking die zich nog om het product heen bevindt niet te verwijderen of, indien de verpakking is verwijderd maar nog in uw bezit is, het product met deze verpakking terug te zenden.

14. Als een product beschadigd of defect is of niet conform is aan wat u heeft besteld  

14.1 Wij verzoeken u vriendelijk de garantie-informatie die bij het product gevoegd is te bewaren, aangezien deze nodig kan zijn indien het product een defect vertoont. U kunt de garantie-informatie ook nalezen op de garantiepagina op onze website.

14.2 Wij verzoeken u de door ons bij u afgeleverde producten te inspecteren binnen een redelijke termijn na de ontvangst ervan. Als een product dat u van ons ontvangen heeft beschadigd was op het moment van aflevering; of een defect vertoont binnen de garantietermijn, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen en het product op onze kosten aan ons terug te zenden, en   

14.2.1 wij zullen het repareren, indien mogelijk;

14.2.2 indien het niet mogelijk is het te repareren, zullen wij het vervangen door een gelijkwaardig product, indien mogelijk; of

14.2.3. indien het niet mogelijk is het te vervangen door een gelijkwaardig product zullen wij alle bedragen terugbetalen die door u aan ons werden betaald,  zowel wat betreft de aankoopprijs van het product, als de kosten voor het bezorgen van het product bij u. Met betrekking tot dergelijke zendingen verzoeken wij u ons terugzendingbeleid te volgen, zoals uiteengezet in artikel 16 hieronder.  

14.3 Wanneer wij ontdekken dat een product dat u aan ons heeft terug gezonden omdat het beschadigd of defect was, in feite niet beschadigd of defect is, kunnen we het u terugzenden en, met gebruikmaking van de betaalinformatie die u ons heeft verschaft ten tijde van uw bestelling, u opnieuw de kosten voor het product en de oorspronkelijke leveringskosten in rekening brengen; en u de kosten in rekening brengen voor het terugzenden van het product en het opnieuw leveren van het product aan u.  

14.4 Wanneer een product dat u van ons heeft ontvangen niet het product is dat u bij ons heeft besteld, verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen en ons het product op onze kosten terug te zenden, per post of door ons te verzoeken het product bij u op te halen, en

(a) we zullen het door u bestelde product leveren, indien mogelijk; of  

(b) indien het niet mogelijk is het door u bestelde product te leveren, zullen we de aankoopprijs en eventuele leveringskosten terug betalen.  

Met betrekking tot dergelijke zendingen verzoeken wij u ons terugzendingbeleid te volgen, zoals uiteengezet in artikel 16 hieronder.

15. Recht om af te zien van aankoop

15.1 Indien u een product wenst terug te sturen verzoeken wij u gebruik te maken van het elektronische modelformulier of op een andere wijze aan ons kenbaar te maken dat u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht (bijvoorbeeld door middel van (het modelformulier uit de bijlage via) een e-mail klantenservice@tempur.nl of per post tav Huisman Transport, Energieweg 1, 665 KT DRUTEN aan ons te sturen . Wij zullen u een retourordernummer geven en verzoeken u dit nummer te gebruiken als u het product aan ons verzendt en in alle correspondentie met ons (anders kan het langer duren voordat u ons antwoord ontvangt).  

15.2 Kleine producten die op normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, hoofdkussens, kussens en andere accessoires dient u terug te sturen aan het in de bevestiging van de bestelling aangegeven adres. De directe kosten voor het op deze wijze terugzenden van de producten komen (tenzij er sprake is van een uitzondering zoals genoemd in art. 14) voor uw rekening.

15.3 Producten die niet op normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden, zullen wij (laten) afhalen. U kunt hiervoor via de klantenservice een afspraak maken (via 0318 - 699201 of klantenservice@tempur.nl). De directe kosten voor het op deze wijze terugzenden van de producten komen (tenzij er sprake is van een uitzondering zoals genoemd in art. 14) voor uw rekening.

15.4 Verzekert u zich ervan dat alle producten die verpakt zijn voor terugzending duidelijk voorzien zijn van uw naam, postadres en bestelnummer en dat u, indien u een product per post naar ons stuurt, een verzendbewijs ontvangt.

16. Restituties

16.1 Restituties aan u zullen geschieden conform deze algemene voorwaarden en volgens dezelfde betalingsmethode als door u gebruikt tijdens het plaatsen van uw bestelling. Wij wensen uw aandacht er op te vestigen dat wij geen invloed kunnen uitoefenen op terugbetalingen nadat wij het verzoek aan de bank hebben overgemaakt en dat banken er tot 5 dagen over kunnen doen om een terugbetaling te verwerken.

17. Gebruik van producten  

17.1 U gaat er mee akkoord de producten op een normale en passende wijze te gebruiken en er geen veranderingen aan toe te brengen of de producten op een verkeerde wijze te gebruiken.  

17.2 U gaat er mee akkoord de bij de producten geleverde instructies van de fabrikant te volgen en de producten niet op een onzorgvuldige of onachtzame manier te gebruiken.

18. Aansprakelijkheid  

18.1 Niets in deze algemene voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor:  

18.1.1 dood of persoonlijk letsel door nalatigheid;

18.1.2 fraude; of

18.1.3 wettelijke vereisten of andere aansprakelijkheid die niet kunnen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving;

18.2 In de grootst mogelijke mate toegestaan bij wet:

18.2.1 worden de website en de inhoud aangeboden ‘as is’ en zonder garanties van welke aard dan ook;

18.2.2 kan van de producten niet meer worden verlangd dan dat deze aan de overeenkomst beantwoorden en geschikt zijn voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld (d.w.z. niet-commercieel, thuisgebruik, tenzij anders overeengekomen tussen u en ons); en

18.2.3 wijzen wij alle andere uitdrukkelijke en impliciete verklaringen, garanties, bepalingen en andere voorwaarden af die betrekking hebben op de website, de inhoud en de producten.

18.3 De totale aansprakelijkheid, hetzij bij overeenkomst, bij onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of voor schending van een wettelijke verplichting of anderszins door ons, de groepsondernemingen en de kaderleden, bestuurders, werknemers, aandeelhouders of aangestelden van ons of iemand van hen, voor elk verlies of elke schade aan u of een derde berokkend, is beperkt tot het hoogste bedrag tussen:

18.3.1 het bedrag dat u voor het product heeft betaald, of

18.3.2 € 10,-  

18.4 Wij, onze groepsondernemingen en de kaderleden, bestuurders, werknemers, aandeelhouders of aangestelden van ons of iemand van hen, zijn niet aansprakelijk, hetzij uit hoofde van overeenkomst, hetzij uit hoofde van onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of voor schending van een wettelijke plicht of anderszins, voor:

18.4.1 enige indirecte of gevolgschade;

18.4.2 enige schade voorvloeiend uit of in verband met verlies van inkomen, winst, goodwill, gegevens, contracten, geldgebruik of onderbreking van de zakelijke activiteiten;

18.4.3 enige schade voortvloeiend uit uw gebruik van de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik en de gevolgen van het gebruik van de website, websites gelinkt aan de website of de informatie op deze websites, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het verlies of de schade door virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen kunnen infecteren als gevolg van uw toegang tot, gebruik van of browsen op de website of het door u downloaden van gegevens van de website of websites gelinkt aan de website; en/of

18.4.4 eventuele schade voorvloeiend uit de nalatigheid om de producten op een normale en passende wijze te gebruiken of door het toebrengen van veranderingen aan de producten, de nalatigheid om onze en/of de instructies van de fabrikant na te leven of de producten op een achteloze of onachtzame manier te gebruiken; .

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden tot nakoming van onze verplichtingen jegens u, dan wel gerechtigd om bestellingen te annuleren, zonder dat u jegens ons enige aanspraak heeft op schadevergoeding. Indien de periode van overmacht langer dan drie maanden geduurd heeft, zijn zowel u als wij gerechtigd om de bestellingen te annuleren dan wel de overeenkomst(en) te ontbinden, zonder jegens de andere partij schadeplichtig te zijn.

Onder overmacht wordt verstaan elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van onze verplichtingen jegens u geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot genoemde omstandigheden behoren onder meer: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdig levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswegen te verkrijgen vergunning, ziekte of niet beschikbaar zijn van werknemers, alsmede storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website en/of de Inhoud daarvan.

19. Nietigheid en verklaring van afstand

19.1 Indien en voor zover een gedeelte van deze algemene voorwaarden of enige bepaling daarvan nietig wordt verklaard of vernietigd wordt of anderszins ongeldig is (inclusief een bepaling waarin wij onze aansprakelijkheid ten aanzien van u afwijzen), zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven en zal de geldigheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloed worden.

19.2 Indien u deze algemene voorwaarden schendt en wij geen actie tegen u ondernemen, zijn wij nog steeds gerechtigd onze rechten tegen u te laten gelden met betrekking tot die schending en gebruik te maken van onze rechten en rechtsmiddelen in elke andere situatie waarin u deze algemene voorwaarden schendt.

20. Rechten van derden  

Met uitzondering van onze filialen, bestuurders, werknemers of vertegenwoordigers, heeft een persoon die geen partij is bij deze algemene voorwaarden geen wettelijk of ander recht om deze algemene voorwaarden af te dwingen, in de mate dat dergelijk recht rechtsgeldig kan worden uitgesloten.

21. Beëindiging en handhaving  

21.1 Met uitzondering van een bestelling die door ons werd aanvaard conform artikel 9, kan elke partij een overeenkomst onder deze algemene voorwaarden op elk moment beëindigingen door de ander daarvan schriftelijk in kennis te stellen.  

21.2 Dit artikel 22 en de artikelen 1, 2.2, , 2.4, 2.5, 3, , 8, 18, 19, 20, 21, , 24 en 25 zullen gehandhaafd blijven na beëindiging van een overeenkomst onder deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook.

22. Overdracht

22.1 Wij houden ons het recht voor enige of al onze rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden over te dragen of uit te besteden aan een derde. Wij zullen u vooraf informeren over een overdracht van rechten en/of verplichtingen aan een derde. Tempur Benelux BV is na de overdracht van de rechten en/of verplichtingen jegens u aansprakelijk voor de correcte nakoming van alle rechten en/of verplichtingen door de betreffende derde, tenzij er sprake is van de overdracht van de gehele onderneming van Tempur aan die derde. Deze algemene voorwaarden zijn voor u bestemd en zijn door u aangegaan ten voordele van uzelf en niet ten voordele van een derde.

23. Toepasselijk recht en bevoegdheid

23.1 Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen u en ons is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit voornoemde overeenkomsten en verband houden met deze algemene voorwaarden, en/of de uitleg of uitvoering daarvan, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

24. Volledige overeenkomst

24.1 Deze algemene voorwaarden en de Privacyverklaring vormen samen de volledige overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de website en de bestelling door u, via de website, van enig product van ons en vervangen alle voorgaande overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van de website en/of uw bestelling van dat product.  

24.2 Niets dat door een eventuele verkoper in onze naam wordt gezegd, dient te worden begrepen als afwijkend van deze algemene voorwaarden en/of de Privacyverklaring of als een goedgekeurde voorstelling van de aard of kwaliteit van producten die wij te koop aanbieden. Met uitzondering van fraude of een verkeerde voorstelling van zaken, zijn wij niet aansprakelijk voor dergelijke verklaringen.  

Klik hier voor het Online Retourenformulier Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen en alleen van toepassing voor bestellingen via onze webshop nl.tempur.com. Indien u producten wilt retourneren in verband met garantie kijkt u dan op de Garantiepagina